"We are an equal opportunity employer and all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to age, sex, sexual orientation and gender identity, civil status,  race or ethnic origin, disability, political affiliation , or faith, or any other characteristics protected by law."

 

"Kami ay Kompanya  nagbibigay ng pantay na pagkakataon sa lahat ng kwalipikadong indibidwal na mag-aaplay sa anumang posisyon na nakalathala . Ang mga aplikante ay tatanggap ng konsiderasyon para sa pagtatrabaho nang walang pagsasaalang-alang sa edad, kasarian, oryentasyong sekswal at pagkakakilanlang pangkasarian, katayuan sibil, lahi o etnikong pinagmulan, kapansanan, o pananampalataya, o anumang iba pang mga katangian na protektado ng batas. "